Dekor Aktuelt

Finanstilsynet foreslår strengere boliglånsforskrift

I denne uken foreslo Finanstilsynet innstramminger i boliglånsforskriften.

Bakgrunnen for innstrammingene er at husholdningenes gjeld fortsatt vokser mer enn inntektene, og at boliglånene i stor grad gis til husholdninger med høy gjeldsgrad, ifølge Finanstilsynet. I tillegg er boligprisene nå på et historisk høyt nivå.

Finanstilsynet foreslår følgende innstramminger:

• Grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Finanstilsynets utlånsundersøkelser viser at utlånsgraden har økt mye de siste årene, og de finner dette urovekkende.

• Finanstilsynet foreslår videre at fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent. Finanstilsynet mener at dette vil redusere risikoen for at sårbare husholdninger tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene. Samtidig vil den foreslåtte fleksibilitetskvoten fortsatt gi bankene betydelig fleksibilitet i låneutmålingen.

• Den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger oppheves.

I et intervju med DN sier sjefsøkonom Nerja Macic i Prognosesenteret at tiltakene vil kunne redusere gjeldsveksten og bidra til enda svakere utvikling i boligprisene.

Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2020.

Du kan lese hele pressemeldingen her https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/pressemeldinger/2019/finanstilsynet-foreslar-innstramminger-i-boliglansforskriften/

Kilde: Finanstilsynet og Dagens Næringsliv.