Rettigheter til fast eiendom, herunder leieavtaler, kan tinglyses. Tinglysning er valgfritt, men i en rekke tilfeller vil manglende tinglysning kunne få alvorlige konsekvenser.

Weboppgjør ser utfordringene ved ikke å tinglyse leieavtalen, her er fem sjekkpunkter på når det oppstår spørsmål om leieavtalen skal tinglyses eller ikke.

  • Behovet for å bli i lokalene ved konkurs hos utleier

Behovet for å beholde lokasjonen, og de investeringer som er gjort i lokalene, er et sentralt forhold å vurdere for leietaker når det skal tas stilling til om leieavtalen bør tinglyses.

  • Risikoen for salg til godtroende kjøper

Muligheten for at utleier kan selge eiendommen til en kjøper som ikke kjenner til leieforholdet er videre et forhold som vil kunne få betydning når det skal tas stilling til om leieavtalen bør tinglyses.

  • Behovet for å benytte leieavtalen som pantobjekt

Leietakers ønske om å benytte leieavtalen som pantobjekt begrunner også ofte tinglysning. En tinglyst leieavtale kan pantsettes, som vil være en fordel hvis leietaker skal gjøre større investeringer.

  • Behovet for diskresjon

Et forhold som kan tilsi at leieavtalen tross de fordeler som er nevnt ovenfor ikke bør tinglyses, er behovet for diskresjon. En tinglyst leieavtale blir synlig på eiendommens grunnboksblad, og tilgjengelig for alle som ønsker å se denne.

  • Tinglysning medfører noe merarbeid

Et forhold som videre kan tilsi at leieavtalen ikke skal tinglyses, er eventuelt merarbeid og forsinkelser som følge av tinglysningen.

Kilde ne.no