I Kongen i statsråd 11. oktober er det nedsatt et utvalg som skal evaluere lov om eiendomsmegling og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget):

Professor Espen Rasmus Moen skal lede arbeidet.
Eiendomsoverdragelse er ofte den største finansielle beslutningen i både husholdningen og næringsvirksomhet, derfor er det helt avgjørende at dette gjennomføres på en enkel og trygg måte.

Det å eie egen bolig har blitt vanlig i Norge og de fleste benytter seg av eiendomsmegler enten de står som kjøper eller selger, utvalgets hovedoppgave er å vurdere forenklinger for kjøper og selger samt tiltak for å bidra til forutsigbar og trygg omsetning av eiendom.
Den teknologiske utviklingen kombinert med at dagens lov om eiendomsmegling nå har virket i nesten ett ti år uten større endringer, gjør at vi i Weboppgjør slutter oss til regjeringens beslutning om en gjennomgang.

«Utvalget står fritt til å foreslå endringer i eiendomsmeglingsloven, eller å foreslå en ny lov som kan erstatte denne. Det er også mulig for utvalget å anbefale å oppheve regler om eiendomsmegling i lov eller forskrift», heter det i mandatet.

Det er lagt opp til at utvalget kan bruke et års tid på sitt arbeid. (juli 2020)

 

Kilde regjeringen.no