Kan man kreve forskudd i de tilfeller hvor det er avtalt å utsette garantistillelse etter bustadsoppføringslova §12?

Når vi snakker om prosjektsalg og entreprenør krever forskudd, skal dette sikres med en garanti etter bustadoppføringsloven § 47 dersom forskuddet skal kunne disponeres til fordel for selger.

Ved salg av prosjekt er det også krav om at det stilles entreprenørgaranti iht buofl. § 12. De siste endringene (01. januar 2019) har betydning for om – og i så fall når – entreprenør eller megler på vegner av entreprenør har rett til å kreve forskudd. Av loven kan vi se at avtaler inngått etter 01. januar 2019 vil tilbakeholdsretten være den eneste sanksjon kjøper har mot manglende garantistillelse.
Så har entreprenør eller megler rett til å kreve inn forskudd før det er gitt en garanti etter § 12? Nei, verken entreprenør eller melger på deres vegne kan kreve forskudd før garanti etter buofl. § 12 er stilt.

Finanstilsynet uttalte av brev 01. juli 2019:

«Til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag.»

I lovens forarbeider (prop. 27 L (2017 – 2018) side 22) uttaler departementet:

«For avtaler som er inngått etter 1. januar 2019 kan ikke entreprenøren kreve innbetaling fra kjøper uten at § 12-garanti er stilt, heller ikke når det er tatt forbehold etter § 12 annet ledd annet punktum.»

Kilde Nef.no