Boliglånsforskriften virker etter hensikten derfor er det ikke behov for nye innstramminger sier Siv Jensen (Frp)

Finansdepartementet fastsatte i dag (15.11.19) den nye boliglånsforskriften som trer i kraft 1. januar 2020. Kravene i dagens boliglånsforskrift videreføres i den nye forskriften som skal gjelde frem til 31. desember 2020. Dette er i tråd med både NEF og Norges Banks anbefalinger.

Det er enighet om at forskriften videreføres uendret, spesielt siden varigheten i første omgang settes til ett år. Dermed blir fleksibilitetskvoten på 10% for utlånsvolumet hvert kvartal stående, men unntak av Oslo (8%).

Weboppgjør stiller seg bak finansdepartementets vedtak, en uendret fleksibilitetskvote gjør at bankene i enkelte tilfeller kan bruke skjønn, for eksempel når de behandler lånesøknader fra førstegangskjøpere med god betjeningsevne men uten tilstrekkelig egenkapital. Bankene skal kunne ta hensyn til oppsparte midler på BSU-konto ved beregning av gjeldsgraden uttaler departementet.

Husholdningens gjeld er fortsatt en risiko, men ser vi på utviklingen i kredittveksten har denne gått noe ned den siste tiden, samt at boligprisene har stabilisert seg. Det er derfor svært viktig at bankene gjør en forsvarlig kredittvurdering også innenfor forskriftens rammer, sier Siv Jensen.

 

Kilde regjeringen.no